Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u onze website gebruikt die wordt beheerd door Buvesa. Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service of deze gebruiken. Door de service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de service.

Verkoopsvoorwaarden

1. Het aanvaarden van een factuur betekent het volledig aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.

2. De klant is volledig verantwoordelijk voor het controleren van spellingsfouten en andere fouten op het werk. Na akkoord kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten van gegevens. Wanneer de klant zelf tekst en of beelden aanlevert , is deze verantwoordelijk voor de afkomst hiervan. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel foutief gebruik van auteursrecht.

3. Een gemaakte bestelling kan geannuleerd worden binnen de 24 uur na het plaatsen van de bestelling. Dit dient via email te gebeuren op info@buvesa.com. Indien een bestelling op een later tijdstip geannuleerd wordt kunnen hier kosten in rekening gebracht worden afhankelijk van de reeds gemaakte kosten.

4. Het gebruik van onze documenten is onderworpen aan bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten. Behoudens uitdrukkelijke andersluitende bepalingen behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het

afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en met vermelding van onze naam.

5. De niet-betaling van de factuur op vervaldatum brengt met zich mee:

– een intrest van 1.25% per maand onmiddellijk verschuldigd

– het recht van onze firma om het bedrag te laten ontvangen op gelijk welke wijze

– verhoging van het factuurbedrag met 15% tot forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 100 euro

6. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten van derden.  (Denk hierbij aan domeinnamen, hosting, WordPress, SiteGround, Elegant Themes, enz.)    De totale aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de totale kostprijs van het werk.Elke klacht dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering.

7. Werkuren die aangeprezen worden in onderhoudspakketten zijn niet maandelijks cumuleerbaar.

8. Deze algemene voorwaarden en onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijden gewijzigd worden.

 9. Om geldig te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum.

10. Alleen de rechtbanken van Antwerpen afdeling Turnhout zijn bevoegd om alle geschillen te regelen.

Betalingsvoorwaarden:

  • Betaalbaar binnen 14 dagen.
  • Digitale bestanden worden pas vrijgegeven na betaling van de factuur.

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

Intellectueel eigendom

De service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Buvesa en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Buvesa. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, de privacy verklaring of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Buvesa niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services. We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en algemene voorwaarden en de privacy verklaring van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden behouden en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de service en vervangen deze.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Door onze service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.

Contacteer ons

Als u nog vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op (zie contact pagina bovenaan de website in de menubalk).